Super User

Super User"โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน 2nd Asean Student Summer Camp 2018"
การจัดกิจกรรมระยะสั้นเพื่อเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใน โครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 (2nd Asean Student Summer Camp) แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สู่ความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอาเซียน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน
2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมภายใต้ภาวะต่างวัฒนธรรม


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครที่นี่
จากสภาวการณ์โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวพร้อมก้าวไปสู่โลกของการทำงาน สำหรับการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญการทางด้านวิชาการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมประกอบกับทักษะการดำเนินชีวิตในวัยทำงาน

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สายการปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่บูรณาการ การเรียนการสอนและการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นความรู้ควบคู่ทักษะสมัยใหม่ ผสมผสานความมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานร่วมกันของนักศึกษา ที่เป็นการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ สังคม ประชาชน และสถานประกอบการ


ดังนั้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ และมีความพร้อมในการออกไปสู่ตลาดแรงงาน สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561


ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการ
สาขา การจัดการธุรกิจยานยนต์
สาขา เทคโนโลยียานยนต์
สาขา การจัดการธุรกิจ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
กำหนดการ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นำนักศึกษาร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ให้แก่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอนโดยมีผู้อำนวยการสำนักรับมอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ประกาศ : เตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอจบ ในภาคฤดูร้อน. นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล และสามารถติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลนักศึกษาของสถาบันต่อไป
วันนี้ (วันอังคารที่ 24 เม.ย. 61) ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​ผอ.ภคมน หิรัญมณีมาศ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และท่านผู้ว่าฯ ได้ฝากขอบคุณท่านอธิการบดีของสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ , อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม และ นางสาวเจนจิรา มงคลแก้ว ได้เข้าพบท่าน ผอ.ศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะทำงาน ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
วันพุธที่ 18 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ชาญ มีบุญธรรม และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านไพศาล วิมลรัตน์ เพื่อนำเรียนถึงนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 3
Go to top