Super User

Super User
จากสภาวการณ์โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวพร้อมก้าวไปสู่โลกของการทำงาน สำหรับการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญการทางด้านวิชาการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมประกอบกับทักษะการดำเนินชีวิตในวัยทำงาน

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สายการปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่บูรณาการ การเรียนการสอนและการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นความรู้ควบคู่ทักษะสมัยใหม่ ผสมผสานความมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานร่วมกันของนักศึกษา ที่เป็นการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ สังคม ประชาชน และสถานประกอบการ


ดังนั้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ และมีความพร้อมในการออกไปสู่ตลาดแรงงาน สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561


ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการ
สาขา การจัดการธุรกิจยานยนต์
สาขา เทคโนโลยียานยนต์
สาขา การจัดการธุรกิจ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
กำหนดการ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นำนักศึกษาร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ให้แก่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอนโดยมีผู้อำนวยการสำนักรับมอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ประกาศ : เตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอจบ ในภาคฤดูร้อน. นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล และสามารถติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลนักศึกษาของสถาบันต่อไป
วันนี้ (วันอังคารที่ 24 เม.ย. 61) ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​ผอ.ภคมน หิรัญมณีมาศ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และท่านผู้ว่าฯ ได้ฝากขอบคุณท่านอธิการบดีของสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ , อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม และ นางสาวเจนจิรา มงคลแก้ว ได้เข้าพบท่าน ผอ.ศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะทำงาน ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
วันพุธที่ 18 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ชาญ มีบุญธรรม และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านไพศาล วิมลรัตน์ เพื่อนำเรียนถึงนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม กาแฟ สปอนเซอร์ กระทิงแดง ลูกอม ขนมขบเคี้ยว เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา และผู้สัญจรไปมา ณ จุดบริการ อบต.คลองมะเดื่อ และ จุดบริการแยกสามพราน ในวันที่ 13 เม.ย. 2561 ภายใต้โครงการจิตอาสาบริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
นพุธที่ 11 เมษายน 2561 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และนางเขมศินิจฎา ไชยสิทธิ์ปภาดล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำพูน ​​เพื่อหารือและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ โดยตรง ถึงการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนอกพื้นที่อีกด้วย
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 4
Go to top