ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา (5)

จากสภาวการณ์โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวพร้อมก้าวไปสู่โลกของการทำงาน สำหรับการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญการทางด้านวิชาการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมประกอบกับทักษะการดำเนินชีวิตในวัยทำงาน

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สายการปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่บูรณาการ การเรียนการสอนและการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นความรู้ควบคู่ทักษะสมัยใหม่ ผสมผสานความมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานร่วมกันของนักศึกษา ที่เป็นการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ สังคม ประชาชน และสถานประกอบการ


ดังนั้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ และมีความพร้อมในการออกไปสู่ตลาดแรงงาน สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561


ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการ
สาขา การจัดการธุรกิจยานยนต์
สาขา เทคโนโลยียานยนต์
สาขา การจัดการธุรกิจ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
กำหนดการ
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดส้มตำลีลา รับประทานอาหารกลางวัน และเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม S.D. AVENUE

ถึง นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องด้วยช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยจึงเห็นควรให้มีการเลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีเทคโนโลยีบัณฑิต 59 ที่จากเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ให้เลื่อนออกไปก่อน โดยสถาบันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน และสื่อสังคมออนไลน์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย


ระเบียบว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. 2556
Go to top