ขอเชิญนักศึกษา "โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน 2nd Asean Student Summer Camp 2018"
"โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน 2nd Asean Student Summer Camp 2018"
การจัดกิจกรรมระยะสั้นเพื่อเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใน โครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 (2nd Asean Student Summer Camp) แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สู่ความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอาเซียน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน
2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมภายใต้ภาวะต่างวัฒนธรรม


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครที่นี่

Last modified on Tuesday, 16 October 2018 16:08

Login to post comments
Go to top