โครงการบริการวิชาการศึกษาข้อมูลกองโรงงานช่างกล

          ด้วยทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ให้ความสําคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้เล่งเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความพร้อม และศักยภาพในทุกๆ ด้าน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เป็นอย่างดียิ่ง
          ในการนี้จะมีการนำคณาจารย์ จำนวน 5 ท่าน โดยการนำของดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าการนำเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยจะขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลกองโรงงานช่างกล ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และเพื่อวางแผนความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่อไปคลิ๊ก

Last modified on Wednesday, 07 February 2018 23:02

Login to post comments
Go to top