ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี"
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีได้ถูกกำหนดเป็นวันสำคัญของชาติดังนี้
1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. วันชาติ
3. วันพ่อแห่งชาติ
และเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิการชาวไทย ทางสถาบันฯจึงได้ทำโครงการต้นไม้แห่งความดีขึ้น เพื่อให้ นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันฯ ทุกท่านได้ตระหนักถึงการทำความดีตามรอยพ่อ เพื่อเป็นการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความปรองดงภายในสถาบัน

Last modified on Sunday, 03 December 2017 22:27

Login to post comments
Go to top