กำหนดการพบที่ปรึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศ พบที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (กลุ่ม N/C)
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 8:00 - 9:00 น.

วิชาเอก เทคโนโลยียานยนต์ (AU) ณ SHOP01
- อาจารย์ณัฐธพงษ์ มณีทิพย์ AU57N11, AU58N11, AU58N12, AU59N11
- อาจารย์บุญชู เกตุยงค์ AU59C11, AU60C11

วิชาเอก การจัดการธุรกิจยานยนต์ (AM) ณ SHOP02
- อาจารย์นภัทร สินทรัพย์ AM57N11, AM57N12, AM58N11, AM59N11, AM60N11

วิชาเอก การจัดการธุรกิจ (BM) ณ ห้อง 408
- อาจารย์นิชนิชา จันทรมหา BM58N11, BM58N12


พบที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (กลุ่ม S)

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 8:00 - 9:00 น.

วิชาเอก เทคโนโลยียานยนต์ (AU) ณ SHOP01
อาจารย์บุญชู เกตุยงค์ AU59S11, AU60S11

วิชาเอก การจัดการธุรกิจยานยนต์ (AM) ณ SHOP02
อาจารย์บรรยวัสถ์ สินทรัพย์ AM59S11, AM60S11

วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม (IM) ณ ห้อง 407
ผศ.เชี่ยวชาญ ร่วมใจ IM5SN11, IM59S12, IM59S21, IM59S22
อาจารยฺพัชรี กะดังงา IM60S11, IM60S12, IM60S21, IM60S22

วิชาเอก การจัดการธุรกิจ (BM) ณ ห้อง 208
อาจารย์ภัทรภร จิรโชติอาภา BM59S11, BM59S12, BM60S11
ดร.พัตรา วิสาวะโท BM59S31, BM59S32, BM60S31
อาจารย์ศิริกาญจน์ เฮงกิตติภัคโสภณ BM(Ay1), BM(Ay2), BM(Buri-R), IM(Ay2), IM(Buri-R)
ดร.พงษ์พัฒน์ BM(Yaso)

หมายเหตุ
1) 12-16 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียนล่าช้า (เสียค่าธรรมเนียมล่าช้า)
2) หลังจาก 16 พฤศจิยายน 2560 หมดเขตลงทะเบียน น.ศ.ต้องรักษาสภาพตามระเบียบสถาบันฯ

Last modified on Thursday, 16 November 2017 18:21

Login to post comments
Go to top