แนวปฏิบัติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
แนวทางปฏิบัติเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

1. ให้ลดธงครึ่งเสา
1.1*ผู้มีหน้าที่ชักธง ต้องแต่งกายเรียบร้อย เมื่อใกล้กำหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธงให้เรียบร้อย
1.2*เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วยความสม่ำเสมอจนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ธงลดตำ่ลงมาจากเดิม
1.3 เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้า ๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และสายเชือกตึง จนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
1.4 ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง จะต้องชักธงขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ
1.5 กรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสา ให้ปฏิบัติการชักธงขึ้นเช่นเดียวกับในข้อ
1.1-1.3 และข้อ 1.5 เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของ เสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลงตามที่กำหนดในข้อ 1.3-1.4

2. ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์
2.1 ให้ข้าราชการ และหน่วยงานในกำกับ ไว้ทุกข์ 1 ปีนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
2.2 กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ : ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตรพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
2.3 กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
1) กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ) และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ การแต่งเครื่องแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพับแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
2) กรณีการแต่งกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ
2.1) ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีด า ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร
2.2) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน
2.4 กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น
2.5 กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.6 กรณีเครื่องแบบ ควรงดเครื่องหมายเฉลิมพระเกียรติงานมงคลพระมหากษัตริย์ เข็มที่ระลึกที่ประดับเพิ่มเติมได้คือ เข็มที่ระลึกงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข็มที่ระลึกงานพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์*เป็นต้น
2.7 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งกายปกติทั้งชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดกีฬา ชุดฝึกงานวิชาชีพ และชุดลูกเสือ*
2.8 สำหรับผู้นับถือศาสนาอื่น การไว้ทุกข์ให้เป็นไปตามประเพณีของศาสนานั้น ๆ
3. ให้จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะ ดังนี้
3.1 จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (ภาพสีหรือขาวดำ) พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ สถานที่ที่เหมาะสม
3.2 กรณีสถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะได้ ให้ใช้แถบผ้าประดับดำเนินการแทน หรือการผูกผ้าสีดำขาวอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.3 กรณีจัดท าสมุดลงนามถวายอาลัย ให้ใช้แนวทางของกระทรวงมหาดไทย
4. ให้ดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง กวดขันดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของอาคาร สำนักงาน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา โดยออกคำสั่งให้ชัดเจน เมื่อเหตุการณ์ผิดปกติ*ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือตำรวจโดยด่วน
5. การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
5.1 ให้งดการจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา
5.2 การจัดการเรียนการสอนตามปกติ เช่น การจัดกีฬา จัดกิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ต้องซักซ้อมให้โรงเรียนจัดได้อย่างเหมาะสม
5.3 การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถจัดได้ตามปกติ
6. การมีส่วนร่วมกิจกรรมถวายสักการะร่วมกับส่วนราชการอื่น
6.1 ให้ส่วนราชการและสถานศึกษาให้ความร่วมมือกิจกรรมถวายสักการะไว้อาลัยกับส่วนราชการอื่น
6.2 ในส่วนภูมิภาค กรณีปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ กำหนดและรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ

..........................................................

ที่มา: http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/46482-9312.pdf

Last modified on Sunday, 16 October 2016 19:00

Login to post comments
Go to top