ระบบและกลไก
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้

ระดับสถาบัน
2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับสถาบัน
2559 แผนการจัดการจัดความรู้ระดับสถาบัน
2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับสถาบัน
2558 แผนการจัดการจัดความรู้ระดับสถาบัน

ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน
2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการความรู้ สายวิชาการ
2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการความรู้ สายสนับสนุน
2559 แผนการจัดการจัดความรู้ คณะเทคโนโลยี
2559 แผนการจัดการจัดความรู้ สายสนับสนุน
2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการความรู้ สายวิชาการ
2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการความรู้ สายสนับสนุน
2558 แผนการจัดการจัดความรู้ คณะเทคโนโลยี
2558 แผนการจัดการจัดความรู้ สายสนับสนุน

รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้
2559 รายงานสรุปผลตามแผนการจัดการความรู้รอบ 12 เดือน
2559 รายงานสรุปผลตามแผนการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน

กิจกรรม/โครงการ
2559 CoP ทักษะวิชาชีพพ่นสีและซ่อมตัวถังรถยนต์
2559 CoP แนวทางปฏิบัติในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
2559 CoP กิจกรรมและแนวปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
2558 CoP ประเพณีสงกรานต์
2558 CoP แนวทางในการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี
2558 CoP แนวทางการประเมินค่าความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์
2558 CoP แนวทางปฏิบัติในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
Go to top