ระบบและกลไก


ระดับสถาบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับสถาบัน
แผนการจัดการจัดความรู้ระดับสถาบัน

ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการความรู้ สายวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการความรู้ สายสนับสนุน
แผนการจัดการจัดความรู้ สายวิชาการ
แผนการจัดการจัดความรู้ สายสนับสนุน


กิจกรรม/โครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
CoP ประเพณีสงกรานต์
CoP แนวทางในการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี
CoP แนวทางการประเมินค่าความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์
CoP แนวทางปฏิบัติในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
Go to top