สำหรับนักศึกษา
ฝว 02-01 แบบคำร้องทั่วไป
ฝว 02-02 แบบคำร้องทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ฝว 02-03 ใบลา
ฝว 02-04 แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต/ผลการเรียน
ฝว 02-05 แบบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเรียน
ฝว 02-06 แบบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา
ฝว 02-07 แบบคำร้องขอถอนวิชาเรียน
ฝว 02-08 แบบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/วิชาเอกภายในคณะ
ฝว 02-09 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนน ม.ส.(I)
ฝว 02-10 แบบคำร้องขออนุญาตสอบพิเศษ
ฝว 02-11 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ฝว 02-12 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
ฝว 02-13 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ฝว 02-14 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ฝว 02-15 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
ฝว 02-16 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ฝว 02-17 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

..........................................................................

สำหรับอาจารย์
แบบฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3
แบบฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.4
แบบฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5
แบบฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.6
Go to top