นายกสภาสถาบัน

รูปนายกสภาสถาบัน

ดร.ดิเรก วรรณเศียร
Doctor of Philosophy in .....

กรรมการ และ อธิการบดีสถาบัน

รูปกรรมการ

ดร.ภักดี ฐานปัญญา
Doctor of Philosophy in Management

กรรมการ

รูปกรรมการ

ดร.มาลี ฐานปัญญา
Doctor of Philosophy in Management

กรรมการ

รูปกรรมการ

ดร.พัตรา วิสาวะโท
Doctor of Philosophy in Management

กรรมการ

รูปกรรมการ

นางสาวฐิ...
Master of ... in ....

เลขานุการ

รูปเลขานุการ

ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ
Doctor of Philosophy in ......

ผู้ช่วยเลขานุการ

รูปผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกิตติรดา ....
Bachelor of .... in .....

Go to top