วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีให้มีทักษะปฏิบัติในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในวงกรธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ"

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2. พัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

3. ให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ

5. พัฒนาการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์

"สถาบันผลิตบัณฑิตเทคโนโลยี"

อัตลักษณ์ (Identity)

"บัณฑิตเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ"

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักเทคโนโลยีมืออาชีพ"

More about layout

Go to top