ตราประจำสถานบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

วงกลมสีส้มแสด

อาณาจักรแห่งความรู้ที่สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ให้ความรู้อบรมสั่งสอน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ

รูปดวงดาวที่อยู่ระหว่างชื่อสถาบัน

ความสำเร็จที่นักศึกษาได้รับจากสถาบันฯ

รูปคนและรวงข้าวบนพื้นสีส้มแสด

การบริหารจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ รูปคน หมายถึง นักศึกษา ด้านล่างเป็นรูปรวงข้าว หมายถึง ต้นกล้าความรู้ที่สถาบันฯ อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้เจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ประดุจข้าวที่เจริญเติบโตจากต้นเล็กๆจนกระทั่งเติบใหญ่ นักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันฯจะได้รับความรู้ทีละขั้นตอนจนจบการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพจนกระทั่งเจริญก้าวหน้ามั่นคง

อักษร MIAT บนเฟืองสีแดงเลือดหมู

สถาบันแห่งความรู้ ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี โดยเฟืองสีแกงเลือดหมู หมายถึง กลไกของเครื่องจักรกล อันเป็นกลไกความรู้ในการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง สีแดงเลือดหมูเป็นสีแทนความเป็นนักเทคโนโลยี

เรือสำเภาจีนแล่นในท้องทะเล

ธุรกิจการค้า การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และคมนาคมในจังหวัดสมุทรสาคร
Go to top