ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ Click
ฐานข้อมูลนักวิจัย Click

อนุสิทธิบัตร
แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องมือวัดแบบเข้มชีวัด
แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องเขย่าน้ำยากัดแผ่นปริ้นส์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
แสดงถึงการประดิษฐ์ ชุดฝึกหม้อแปลงถอดประกอบได้

ผลงานวิจัย
เครื่องเขย่าน้ำยากัดแผ่นปริ้นต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ชุดฝึกหม้อแปลงถอดประกอบได้
การควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์
กระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด
การพัฒนาวิธีการควบคุมภาพด้วยเครื่องมือตรวจสอบข้อบกพร่งในกระบวนการปั้ม
การลดของเสียด้วยคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
การพัฒนาประสิทธิภาพควบคุมรายการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมประยุกต์
The Comparison of the Alternative Fuel Properties
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยแนวคิดแบบวิศวกรรมองค์ความรู้
การศึกษาปริมาตรการฉีดและแรงบิดโดยใช้ไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วในกรถยนต์คอนมอนเรล
กรณีศึกษาการลดอุณหภูมิในห้องโดยสารรถยนต์
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์
การศึกษาอัตราความสิ้นเปลืองและความคุ้มค่าในการใช้รถยนต์ CNG
คุณลักษณธทีพึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรี


Go to top