สถาบันเทคโนโลยียานยนต์ มีภารกิจหลักในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐาน อุดมศึกษาและมาตรฐานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประเมิน คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงมุ่ง ผลิต บัณฑิต สายเทคโนโลยี ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์และสาขาเทคโนโลยีการจัดการที่มีความรู้และ คุณภาพพร้อมทักษะในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการจัดการ ภายในองค์กรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สนใจในการศึกษามีทางเลือกมากขึ้น สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เปิดดําเนินการสอน ให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้ง สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนทางด้าน เทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Color variations

Click on any screenshot to LIVE demo of that color variation. (reset to default)

Interactive images presentation by JSN ImageShow extension


Color configuration

Each template color can be configured by 3 different ways:

By template parameter

Template color can be set by template parameter Template Color in administration panel.

By "Page Class Suffix"

Template color can be defined in parameter Page Class Suffix of menu items as custom-color-xxx.

By Site tools panel

Template color can be selected by website visitor from Color Selector in Site tools.

Go to top