ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงอำลาดอกปีบ ประจำปีการศึกษา 2560

จากสภาวการณ์โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวพร้อมก้าวไปสู่โลกของการทำงาน สำหรับการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญการทางด้านวิชาการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมประกอบกับทักษะการดำเนินชีวิตในวัยทำงาน

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สายการปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่บูรณาการ การเรียนการสอนและการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นความรู้ควบคู่ทักษะสมัยใหม่ ผสมผสานความมีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานร่วมกันของนักศึกษา ที่เป็นการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ สังคม ประชาชน และสถานประกอบการ


ดังนั้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ และมีความพร้อมในการออกไปสู่ตลาดแรงงาน สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561


ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการ
สาขา การจัดการธุรกิจยานยนต์
สาขา เทคโนโลยียานยนต์
สาขา การจัดการธุรกิจ
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
กำหนดการ

Last modified on Sunday, 13 May 2018 17:31

Login to post comments
Go to top