กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

รับสมัคร พร้อมสอบสัมภาษณ์ 1 ม.ค. - 19 มิ.ย. 2559
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงิน 19 - 24 มิ.ย. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 19 มิ.ย. 2559
วันเริ่มต้นการเรียนการสอน 25 - 27 มิ.ย. 2559

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
แขนงการจัดการธุรกิจ
แขนงการจัดการธุรกิจยานยนต์

หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
แขนงการจัดการธุรกิจ
แขนงการจัดการธุรกิจยานยนต์
แขนงการจัดการอุตสาหกรรม


ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของสถาบัน 1 ฉบับ
2. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (รับรองไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันสมัคร)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
1. วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามที่สถาบันกำหนด
2. วิธีการคัดเลือกตามที่สถาบันกำหนด คือ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ เป็นต้น
3. สถาบันอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ เข้าเป็นนักศึกษา โดยอาจขอโอนหน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรและระดับการศึกษาเดียวกันที่เคยศึกษามา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบัน
เทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2556

คุณสมบัติของผุ้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

Last modified on Sunday, 16 October 2016 18:31

Login to post comments
Go to top