วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
   - ผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยี ในทุกสาขาที่มีความรู้และคุณภาพพร้อมทักษะในระดับมาตารฐานสากลพร้อมกับอบรม ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
   - มุ่ง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการจัดการภายในองค์กรและการจัดการเรียน การสอนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สนใจในการศึกษามีทางเลือกมากขึ้น
   - สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีต่างๆที่จะเปิดดำเนินการสอน
   - ให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประทศชาติ
   - ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   - สร้าง ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตราฐานระดับ สากลมากยิ่งขึ้น

ปรัชญา
     “มุ่ง มั่นที่จะผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยี ในทุกสาขาที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและมีทักษะทางด้านปฏิบัติในระดับมาตรฐาน สากลในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อสามารถออกไปทำงานได้จริงและเป็นที่ยอมรับ ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ”