สถาบันสายการปฏิบัติงานด้านยานยนต์รูปแบบใหม่ เชิงบูรณาการกับการทำงาน มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาในเครือฐานปัญญา เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ที่ก่อตั้งมานานกว่า 20ปี ด้วยความคิดและปณิธานของท่านอาจารย์ ดร.ภักดี ฐานปัญญา และ ท่านอาจารย์ ดร.มาลี ฐานปัญญา ผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีตั้งแต่ช่างฝีมือจนถึง ระดับผู้จัดการที่มีความรู้และทักษะในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนต์ จึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญัติสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ขึ้นและได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างเป็นทางการในวัน ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

     สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย บนพื้นที่จำนวน 11 ไร่ มีการจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเน้นผู้เรียนเป็นหลักเพื่อสร้าง บัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ รวมถึงได้จัดเตรียมพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ สอนตามแผนการรับนักศึกษาและจัดให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมสร้างชีวิตภายในสถาบัน เช่น ห้องเรียนรวม ห้องประชุม ห้องเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ลาน อเนกประสงค์ และสนามกีฬา พื้นที่ทั้งหมดจัดแบ่งออกเป็นสัดส่วนและสอดคล้องกับประโยชน์ในการเสริมทักษะ การเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยอาคารเรียน 5ชั้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เหมาะต่อการศึกษา อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเธียเตอร์ และห้องสำหรับสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร และอาคารศูนย์บริการและฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงจำนวน 2อาคาร ที่ทำการเรียนการสอน ฝึกทักษะจากรถยนต์จริงทั้งจากเอเชียและยุโรปเพื่อเรียนรู้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีขั้นสูงของรถยนต์พร้อม สำหรับการสอนและการปฎิบัติงานจริงอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีห้องฏิบัติการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับยาน ยนต์ที่หลายประเทศชั้นนำทั่วโลกมีการ ใช้งานอยู่เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกทักษะความชำนาญจาก เทคโนโลยีเครื่องมือยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ