Skip ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

Picture of MIAT Webmaster
กำหนดรับบัตรนักศึกษา
by MIAT Webmaster - Friday, 9 January 2015, 4:44 PM
 

วัน: อาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 2558

เวลา: 9.00น. - 15.00น.

สถานที่: ชั้น 1 อาคารสถาบันฯ

โดย: ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมา*

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

  2. เลขที่รับบัตร (ตรวจสอบได้จากไฟล์แนบ หรือที่บอร์ดประกาศชั้น 1 ในวันดังกล่าว)

หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่มารับบัตรในวันดังกล่าว สามารถติดต่...

Read the rest of this topic
(70 words)
 
Picture of MIAT Webmaster
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การผ่อนผันทหาร 2558
by MIAT Webmaster - Wednesday, 12 November 2014, 8:57 PM
 

นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่มีความประสงค์ทำเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (การผ่อนผันทหาร) ขอให้ติดต่อรับใบคำร้องขอผ่อนผันฯ และกำหนดการต่างๆได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดเวลา ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์กา...

Read the rest of this topic
(91 words)
 
Picture of MIAT Webmaster
ประกาศลงทะเบียนเรียน
by MIAT Webmaster - Monday, 20 October 2014, 10:21 PM
 
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ให้นักศึกษาทุกท่านมารายงานตัว เพื่อลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

  • ภาคปกติ  -  ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • ภาคสมทบ - ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
Read the rest of this topic
(50 words)